Artikel 1 –Definities en werking

 1. A plus: A plus opleidingen te Groningen ( ingeschreven bij KvK Groningen onder nummer 54379180)
 2. particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
 3. cursist: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
 4. opleiding: Iedere opleiding, cursus, workshop en training die onder welke naam dan ook door A plus opleidingen wordt gegeven.
 5. kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan A plus verschuldigd is voor het deelnemen aan een opleiding .

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door cursisten volgen van een opleiding bij A plus opleidingen.

Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.aplusopleidingen.nl/algemenevoorwaarden. A plus verstrekt aan iedere particulier, die een overeenkomst met A plus wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen A plus en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding door de desbetreffende particulier en de schriftelijke bevestiging van A plus aan de particulier, dat hij tot de opleiding is toegelaten.
 2. Een door A plus gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een open dag of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
 3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van A plus, is A plus gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven lesdagen voor de eerste (les) dag van de opleiding plaats.
 4. Indien A plus kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van A plus door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van A plus als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting rust.

Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen.

 1. De cursist is aan A plus verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
 2. De cursist heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen aangaande de overeenkomst.
 3. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 56 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van A plus te Groningen. De cursist is alsdan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van €45,= voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 56 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 4. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 42 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van A plus te Groningen. De cursist is alsdan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van €110,= voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 42 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 5. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 42 dagen voor het begin van een opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van A plus te Groningen. De cursist is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.
 6. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van A plus. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de cursist geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
 7. Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist.
 8. Indien de cursist verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van €25,= voor administratie verschuldigd.
 9. Indien de cursist na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de opleidingskosten met meer dan 21 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is A plus gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is;

1.   de cursist de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen

2.  de overeenkomst d.m.v. een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cursist te ontbinden

3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

 1. Indien A plus gebruik maakt van één of meer van sub h genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien A plus overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor de cursist, met een minimum van €68,=
 2. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de cursist overeenkomstig het bepaalde artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd. Voor bij – en nascholingsdagen gelden bijzondere rechten en verplichtingen, welke niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. Deze rechten en verplichtingen zijn opgenomen in een aparte clausule.

Artikel 5 – Overige rechten en plichten van de cursist

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:

 1. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding;
 2. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door A plus ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
 3. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;
 4. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen. De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6 – Overige rechten en plichten van A plus

 1. A plus bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. A plus is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. A plus zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
 2. A plus is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien;
 3. de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt;
 4. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. A plus aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van de geschiktheid. De cursist vrijwaart A plus voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
 2. A plus aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de cursist in de (les) lokalen van A plus.
 3. A plus is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van A plus of haar docenten.
 4. De cursist vrijwaart A plus voor de aanspraken van derden ter zake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.

Artikel 8 – Overige bepalingen

 1. Tegenover de cursist strekt de financiële administratie van A plus, blijkens een door A plus verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de cursist te leveren tegenbewijs.
 2. Indien een cursist meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden de betalingen eerst toegerekend aan de opleiding (en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten
 3. Tot twee weken voor aanvang van een workshop kan men kosteloos annuleren

Artikel 9 – Nederlands recht en bevoegde Rechter

Op de overeenkomsten met A plus opleidingen is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Groningen bij uitsluiting de bevoegde Rechter.

Artikel 10 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

A plus is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

A plus opleidingen conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
Door cursist verstrekte informatie wordt door A plus opleidingen, diens medewerkers en/of werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Zie hieronder ons Privacybeleid en verwerking rechtsgeldige toestemming van persoonsgegevens.

–        2023 ; A plus opleidingen   –